มีสุข โซไซตี้
โครงการที่พักอาศัย สำหรับพักผ่อนจนเกษียณ อย่างมีสุข
ตลอดช่วงเวลาของชีวิต พร้อมผู้ดูแล 24 ชั่วโมง

MEESUK SOCIETY
YOUR OWN LIFESTYLE RESIDENCES WITH 24-HOUR CARE ASSISTANT SERVICE
FOR ALL FAMILY TO SUSTAINABLE RETIREMENT